SCHEDULES

KBC NBA 2K20 TOURNAMENT II

BEGINS MAY 11

2020 KENTUCKY BASKETBALL CHAMPIONSHIPS D1

MARCH 14-15

2020 KBC HYPEHER HOOPS GIRLS LEAGUE

BEGINS FEB 3

2020 KBC WINTER YOUTH LEAGUE

BEGINS JAN 20

©2018-Present KBC Hoops

  • KBC Hoops on Facebook
  • KBC Hoops on Instagram
  • KBC Hoops on Twitter